QString与string互转以及显示中的乱码问题

技术文章 1年前 (2020) 完美者
2,200 0

标签:highlight   ring   const   qstring   str   问题   class   cst   bit   

网上抄来的:

QString与string互转

str = qstr.toStdString();
qstr = QString::fromStdString(str);

由于编码方式导致的乱码可以如下解决:

qstring = QString::fromLocal8Bit(cstr.c_str());


cstr = string((const char *)qstring.toLocal8Bit());//或
cstr = qstring.toLocal8Bit().constData()

  

QString与string互转以及显示中的乱码问题

标签:highlight   ring   const   qstring   str   问题   class   cst   bit   

原文地址:https://www.cnblogs.com/banlcer/p/13489113.html

版权声明:完美者 发表于 2020-08-12 15:51:51。
转载请注明:QString与string互转以及显示中的乱码问题 | 完美导航

暂无评论

暂无评论...