leetcode 136:roman-to-integer&&leetcode 137:integer-to-roman

技术文章 2年前 (2020) 完美者
2,224 0

标签:strong   col   范围   数字   题目   char   turn   ring   describe   

按我的看法来说这两个题实在没啥意思,所以写一块了。需要了解一下罗马数字和整数之间的转换规则即可。

leetcode 136:

题目描述

请将给出的罗马数字转化为整数
保证输入的数字范围在1 到 3999之间。
代码如下:

 1 int romanToInt(string s) {
 2     std::map<char, int> m = { {I,1},{V,5},{X,10},{L,50},{C,100},{D,500},{M,1000} };
 3     int n = s.size();
 4     int sum = m[s.back()];
 5     for (int i = n - 2; i >= 0; i--)
 6     {
 7       if(m[s[i]] < m[s[i+1]])
 8         sum -= m[s[i]];
 9       else
10         sum = sum + m[s[i]];
11     }
12     return sum;
13   }

leetcode 137:

题目描述

请将给出的整数转化为罗马数字
保证输入数字的范围在1 到 3999之间。
代码如下:
 1 string intToRoman(int num) {
 2     string str;
 3     vector<int>m={1,4,5,9,10,40,50,90,100,400,500,900,1000};
 4     vector<string>n={"I","IV","V","IX","X","XL","L","XC","C","CD","D","CM","M"};
 5     for(int i=m.size()-1;i>=0;){
 6       if(num>=m[i]){
 7        str+=n[i];
 8        num=num-m[i];
 9       }
10       else{
11        i--;
12       }
13     }
14     return str;
15   }

 

leetcode 136:roman-to-integer&&leetcode 137:integer-to-roman

标签:strong   col   范围   数字   题目   char   turn   ring   describe   

原文地址:https://www.cnblogs.com/qingjiaowoxiaoxioashou/p/13490191.html

版权声明:完美者 发表于 2020-08-12 16:04:37。
转载请注明:leetcode 136:roman-to-integer&&leetcode 137:integer-to-roman | 完美导航

暂无评论

暂无评论...