Uber如何解决2000多个微服务带来的复杂性问题?

技术文章 2年前 (2020) 完美者
721 0

标签:https   class   -name   tps   nic   pac   meta   profile   如何   

Uber如何解决2000多个微服务带来的复杂性问题?

 Adam Gluck 架构头条 2020-10-29

https://mp.weixin.qq.com/s/N7fVDZVm8uC9wVvd9DQ0qw

 

Uber如何解决2000多个微服务带来的复杂性问题?

标签:https   class   -name   tps   nic   pac   meta   profile   如何   

原文地址:https://www.cnblogs.com/rsapaper/p/13896477.html

版权声明:完美者 发表于 2020-10-30 11:55:43。
转载请注明:Uber如何解决2000多个微服务带来的复杂性问题? | 完美导航

暂无评论

暂无评论...