Laravel QQ登录

技术文章 2年前 (2020) 完美者
1,786 0

标签:callback   Nid   dex   laravel   open   style   span   class   访问控制   

1.首先先成为开发者

网址:https://connect.qq.com

 

 

2.SDK下载

网址:https://wiki.connect.qq.com/sdk%E4%B8%8B%E8%BD%BD

技术图片

 

 

 

 

3.执行qqConnect2.1/install目录中的index.php文件、配置如下:

技术图片

 

 

 

html:

 {{--qq图片a标签  点击qq头像时跳转路由 --}}
      <div>
        <a href="跳转的路由">  {{ route(‘‘)}}
          <img src="/img/qq.png" alt="" width="100px" height="100px">
        </a>
      </div>

 

 

 

 

 

 

控制器:

  //qq授权页面  点击头像后通过路由访问控制器的方法实现授权页面
  public function qq(){
    include "Connect2.1/API/qqConnectAPI.php";   //引入文件
    $qq = new \QC();      //实例化

    return $qq->qq_login();   //授权管理页面
  }

效果图:

技术图片

 

 
注意:授权完毕后它自动走路由的\方法

技术图片

 


 

 public function dudu()
  {
    include "Connect2.1/API/qqConnectAPI.php";   //引用

    $qq = new QC();     //实例化
    $acc_token = $qq->qq_callback();  //获取 token
    $openid = $qq->get_openid();    //获取 openid

    $q= new QC($acc_token,$openid);
    $data = $q->get_user_info();      //获取用户信息

    var_dump($data);    //打印
  }

 

效果图:

 

技术图片

 

 


 

Laravel QQ登录

标签:callback   Nid   dex   laravel   open   style   span   class   访问控制   

原文地址:https://www.cnblogs.com/fsp69/p/13899950.html

版权声明:完美者 发表于 2020-10-30 12:57:35。
转载请注明:Laravel QQ登录 | 完美导航

暂无评论

暂无评论...