Qt获取本机ip地址

技术文章 2年前 (2020) 完美者
2,005 0

标签:qstring   第一个   跳过   led   qprocess   传输   参考   电脑   项目   

情景:

最近有个项目需要手机可以与PC进行tcp传输文件,PC做server时在我的电脑可以,在其他电脑时手机连接超时。
查看了端口,防火墙等等问题未能解决。最后发现是qt在获取IP地址时获取错了,获取的是第一个而不是正在使用的。

下面是Qt获取本机正在使用的IP地址:

QString strIpAddress;
QProcess cmd_pro ;
QString cmd_str = QString("ipconfig");
cmd_pro.start("cmd.exe", QStringList() << "/c" << cmd_str);
cmd_pro.waitForStarted();
cmd_pro.waitForFinished();
QString result = cmd_pro.readAll();
qDebug() << result;
QString pattern("[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}");
QRegExp rx(pattern);

int pos = 0;
bool found = false;
while((pos = rx.indexIn(result, pos)) != -1){
  QString tmp = rx.cap(0);
  //跳过子网掩码 eg:255.255.255.0
  if(-1 == tmp.indexOf("255")){
    if(strIpAddress != "" && -1 != tmp.indexOf(strIpAddress.mid(0,strIpAddress.lastIndexOf(".")))){
      found = true;
      break;
    }
    strIpAddress = tmp;
  }
  pos += rx.matchedLength();
}

qDebug()<<"ip: " << strIpAddress;

参考链接:https://blog.csdn.net/JakeLinfly/article/details/96590688

Qt获取本机ip地址

标签:qstring   第一个   跳过   led   qprocess   传输   参考   电脑   项目   

原文地址:https://www.cnblogs.com/tjhd/p/13901198.html

版权声明:完美者 发表于 2020-10-31 1:44:27。
转载请注明:Qt获取本机ip地址 | 完美导航

暂无评论

暂无评论...